Čo ponúkam

V rámci svojej inžinierskej/projekčnej činnosti poskytujem tieto služby:


VYPRACOVANIE KOMPLETNÉHO PROJEKTU NASLEDOVNÝCH STAVIEB
miestne potrubné rozvody vody (obecné, skupinové a ostatné vodovody lokálneho charakteru, diaľkové rozvody vody, vodojemy, studne, požiarne nádrže a rozvody vody, úpravne vody,
čerpacie stanice …)
miestne kanalizácie (všetky miestne stokové siete aj s diaľkovými rozvodmi,
prečerpávacie stanice, retenčné a dažďové nádrže, odlučovače ropných látok, vsakovacie objekty …)
– preložky miestnych potrubných rozvodov
– obnova miestnych potrubných rozvodov
– vodovodné a kanalizačné prípojky
– zdravotnotechnické zariadenia a inštalácie budov
(vodovod a kanalizácia vo vnútri budov, vnútorný požiarny vodovod …)

OBLASTI PÔSOBENIA
– inžinierske a vodohospodárske stavby
– priemyselné stavby (ropný, plynárenský, energetický a chemický priemysel)
– občianske stavby (rodinné domy, bytové domy, penzióny …)
– ostatné stavby (kompostoviská …)

STUPEŇ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
– PD pre územné rozhodnutie
– PD pre stavebné povolenie
– PD pre realizáciu stavby
– PD skutočného vyhotovenia stavby

INÉ SLUŽBY
– súvisiace technické a ekonomické poradenstvo
– odborné odhady a posudky
– odborný autorský dohľad

© 2018 - 2022 │ Ing. Šimon Stupák │ Všetky práva vyhradené